RichWaterWorld

RichWaterWorld realiseert innovatieve systemen waarmee wateroverschotten en watertekorten regionaal kunnen worden uitgebalanceerd en heeft daarbij haar focus op hoger gelegen delta’s. RichWaterWorld is een netwerk binnen de zogenaamde ‘gouden driehoek’ van publieke partners, kennisinstellingen en bedrijven. Deze samenwerking maakt het mogelijk tegemoet te komen aan publieke doelen zoals waterveiligheid, maar ook aan private doelstellingen door ontwikkeling van commerciële producten welke interessant zijn voor een nationale en internationale markt.

Partners
Binnen RichWaterWorld kunnen verschillende thema’s worden onderscheiden. De partners van RichWaterWorld hebben ieder zo hun expertise en zijn daarom ondergebracht in verschillende werkpakketten te weten Hydrologische systemen, intelligente datasystemen en intelligente sensoren; Bio-cascade waterzuivering, Nutriënten terugwinning en Energieopwekking; en Integrale gebiedsontwikkeling, waaronder Energie Distributie. De partners van RichWaterWorld zijn: Alliander, Alterra, B-Ware, Eijkelkamp, Radboud Universiteit, Park Lingezegen en DTN.

Onderzoek
Het onderzoek bij DTN bestaat uit 2 delen:
1.Nauwkeurige neerslagschatting door middel van metingen, neerslagradar en verwachtingen op korte termijn.
2.Weermodellen om verwachtingen samen te stellen voor de lange termijn met de nadruk op scenario-ontwikkeling voor de waterbeheerder. Een apart onderdeel vormt daarbij het toekomstige waterklimaat.

Neerslagradar
De neerslagradar geeft zeer veel ruimtelijke informatie (1 km2 resolutie) evenals in de tijd (elke 5 minuten). De radar zendt een signaal uit en de geflecteerde waarde die wordt gemeten kan gebruikt worden om te komen tot een verwachte hoeveelheid neerslag aan de grond door middel van zogenaamde Z-R relaties. Deze Z-R relatie geeft nooit perfecte resultaten en continue calibratie aan de hand van grondmetingen is nodig. Lokale neerslagmetingen zullen binnen dit project verricht worden door Eijkelkamp.

Ook kunnen radarmetingen onnauwkeurig worden door zogenaamde clutter. Dit is vervuiling van het neerslagbeeld door niet meteorologische objecten zoals vogels en vliegtuigen, maar ook door het afbuigen van het radarsignaal naar de grond. Er wordt een nieuw algoritme ontwikkeld om deze clutter zo goed mogelijk te verwijderen.

Aldus geoptimaliseerde radarinformatie, met daaraan gekoppeld een lokale neerslagverwachting voor de eerstkomende uren, vormt de belangrijkste input voor het scenario piekneerslag (zie hierna).

Scenario’s
1.Droogtescenario: Ontwikkeling van een instrumentarium voor een kansverwachting van het neerslagtekort op middellange tot lange termijn, gericht op de actuele watervraag en rekening houdend met interactie met bodemvocht en grondwaterstand. Binnen het project wordt een werkend prototype ontwikkeld.
2.Regenscenario: Ontwikkeling van een kansverwachting voor de hoeveelheid neerslag middellange en korte termijn gerelateerd aan actuele watervraag (koppeling met het hydrologisch model). Binnen het project wordt een werkend prototype ontwikkeld.
3.Piekneerslag – Lokale neerslagverwachting: korte termijn gerelateerd aan wateroverlast en overstortproblematiek.

Voor meer informatie zie richwaterworld.com